เกษตรกรบ้านขี้เหล็กพัฒนา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกข้าวปลอดสารพิษ เลี้ยงปลาและกบในนาข้าว ให้ผลผลิตดี รายได้ดีกว่าปลูกข้าวอย่างเดียว

  
     เกษตรกรบ้านขี้เหล็กพัฒนา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกข้าวปลอดสารพิษ เลี้ยงปลาและกบในนาข้าว ให้ผลผลิตดี รายได้ดีกว่าปลูกข้าวอย่างเดียว รับผิดชอบสังคม สามารถขายข้าวได้ทั้งเมล็ดพันธุ์และเพื่อบริโภค
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและลำพูน ไปศึกษาดูงานการบริการจัดการการผลิตข้าวเกษตรปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัย ภายใต้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขี้เหล็กพัฒนา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และคณะให้การต้อนรับ นายสมพลกล่าวว่า เกษตรจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ โดยสถานที่ดังกล่าวใช้กระบวนการผลิตแบบโรงเรียนเกษตรกร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยสอนให้เกษตรกรใช้ชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สินค้าเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้คุณภาพ ปลอดสารพิษ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวได้มาตรฐาน GAP สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้เกษตรกรในและนอกพื้นที่ ผลิตเมล็ดข้าวที่ดีสู่ชุมชน บริโภคอย่างปลอดภัย มีจิตสำนึกในการผลิต โดยได้ลงแปลงนาของนายปริญญา สวนดี ประธานแปลงข้าวชุมชนขี้เหล็กพัฒนา ซึ่งได้กันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ขึงมู่ลี่เพื่อเลี้ยงปลาและกบ ทำให้มีรายได้ระหว่างการทำนา มีรายได้มากกว่าปลูกข้าวอย่างเดียวหลายเท่าตัว ซึ่งนายปริญญา กล่าวว่า นับว่าการปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ถือเป็นจิตสำนึกของชาวนาที่รับผิดชอบผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคอยู่ได้ ชาวนาก็อยู่ได้อย่างมั่นคง
สำหรับการดูแลแมลงไม่ไม่ให้รบกวนข้าวนั้น ใช้หลักธรรมชาติ ทั้งตัวห้ำ ตัวเบียน ไม่ใช้ยา หมั่นสำรวจแปลงและบันทึกข้อมูล ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ซึ่งผลผลิตที่ได้ก็ได้ผลดี เมล็ดข้าวมีคุณภาพ ไม่ว่าจะนำไปรับประทานก็ปลอดภัย หรือจะนำไปทำเมล็ดพันธุ์ ก็จะเป็นต้นแบบพันธุ์ข้าวที่ดี
 
31 สิงหาคม 2556 , 18:16 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่