สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 20 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 56,000 คน
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในห้วงเดือนสิงหาคม 2556 ได้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคเหนือมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ อีกทั้งพายุโซนร้อน“มังคุด” (MANGKHUT) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ในช่วงเมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอิทธิพลของพายุดังกล่าว เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณอำเภอฝางและไชยปราการ ส่วนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่นั้น ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 มีพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว ได้แก่ อำเภออมก๋อย ไชยปราการ พร้าว สะเมิง จอมทอง แม่อาย แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา ฝาง เวียงแหง แม่แตง หางดง แม่ริม ดอยเต่า สันป่าตอง เชียงดาว สันกำแพง ดอยสะเก็ด ฮอด และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 20 อำเภอ 57 ตำบล 518 หมู่บ้าน 29,036 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 56,522 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 27,411 ไร่ ปศุสัตว์ 1,280 ตัว พื้นที่การประมง 234 บ่อ บ้านเรือน 976 หลัง ถนน 159 สาย สะพาน/คอสะพาน 48 แห่ง เหมือง/ฝาย/พนัง/ตลิ่ง 173 แห่ง โดยได้รับความช่วยเหลือทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และอำเภอ และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ด้านการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนและดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวรยามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง และฝึกอบรม อส.ปภ. เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการปรับปรุงระบบเตือนภัยที่มีอยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 243 แห่ง นอกจากนั้น ยังมอบหมายให้อำเภอ ท้องถิ่น ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการฯ และจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2556 แล้ว รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ (KICK OFF) กำจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งลำน้ำปิง ณ บริเวณสำนักงานโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำลำน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
 
1 กันยายน 2556 , 13:50 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่