สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประชุมทวิภาคีเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประชุมทวิภาคีเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำผลการประชุมสู่การกำหนดนโยบายและทิศทางของทั้งสองสำนักงานอัยการสูงสุด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย นำโดย นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด และสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย นายบัสริฟ อาริฟ (Mr.Basrief Arief) อัยการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา และด้านต่างๆ ตามพันธกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย และผลการประชุมจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและทิศทางของทั้งสองสำนักงานอัยการสูงสุดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองสำนักงานอัยการสูงสุดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ โรงแรมรติล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คณะของสำนักงานอัยการสูงสุด แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-3 กันยายน 2556 และยังมีกำหนดทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชียและระดับโลก ได้แก่ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ศูนย์หัตถกรรมหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง ปางช้างแม่สา และสวนเสือ อำเภอแม่ริม เป็นต้น
 
2 กันยายน 2556 , 16:59 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์ สวท. เชียงใหม่