แม่โจ้โพลล์ สำรวจพบเกษตรกรไทยกว่าครึ่งไม่รู้จัก 3G และร้อยละ 86.0 ไม่เคยใช้และใช้ไม่เป็น

  
    ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หรือ แม่โจ้โพลล์ สำรวจข้อมูลของเกษตรกรทั่วประเทศพบเกษตรกรไทยกว่าครึ่งไม่รู้จัก 3G และร้อยละ 86.0 ไม่เคยใช้และใช้ไม่เป็น
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หรือ แม่โจ้โพลล์ สำรวจข้อมูลของเกษตรกรทั่วประเทศ ในหัวข้อ การเข้าถึงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และ 3G ของเกษตรกรไทย ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2556 จำนวน 1,317 ราย พบว่า เกษตรกรร้อยละ 67.4 รู้จักอินเตอร์เน็ต และมีเพียงร้อยละ 46.1 เท่านั้นที่รู้จัก 3G เมื่อสอบถามความคิดเห็นถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และ 3G ต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตน พบว่า ร้อยละ 60.5 คิดว่าจำเป็น โดยให้เหตุผลว่า อินเตอร์เน็ต และ 3G ทำให้สามารถเปิดโลกทัศน์ หาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ และทำให้สามารถรับรู้ข่าวสารหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนร้อยละ 39.5 คิดว่าไม่มีความจำเป็น เนื่องจากที่ผ่านมาก็สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ จากภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาในพื้นที่ และสามารถติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้จากแหล่งอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น
เมื่อสอบถามประสบการณ์ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต และ 3G ของเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 72.4 ไม่เคยใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยให้เหตุผลว่า ขาดความรู้ความสามารถในการใช้หรือใช้ไม่เป็น และขาดอุปกรณ์ที่สามารถรองรับได้ และเกษตรกรที่ไม่เคยใช้งาน 3G ร้อยละ 86.0 ให้เหตุผลว่า ขาดความรู้ความสามารถในการใช้หรือใช้ไม่เป็น และขาดอุปกรณ์ ที่สามารถรองรับได้เช่นกัน และเมื่อสอบถามถึงข่าวสารข้อมูลด้านการเกษตรที่อยากได้รับผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และ 3G พบว่า ร้อยละ 55.7 เป็นข้อมูลด้านปัจจัยการผลิต ได้แก่ ราคาปุ๋ย ราคายาฆ่าแมลง ร้อยละ 53.7 เป็นข้อมูลด้านด้านการตลาด ได้แก่ ตลาดรับซื้อผลผลิต ราคารับซื้อผลผลิตของตลาด ร้อยละ 49.9 เป็นข้อมูลด้านกระบวนการผลิต เช่นวิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่กำลังระบาดในขณะนั้น และร้อยละ 42.2 เป็นข้อมูลด้านสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พยากรณ์น้ำฝน อุณหภูมิ เป็นต้น
 
3 กันยายน 2556 , 12:23 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่