เทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการรับซื้อหอยเชอรี่และไข่หอยเชอรี่เพื่อไปทำปุ๋ยชีวภาพ

  
    เทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการรับซื้อหอยเชอรี่และไข่หอยเชอรี่เพื่อไปทำปุ๋ยชีวภาพ แก้ปัญหาหอยเชอรี่ระบาดในนาข้าวได้อย่างยั่งยืน
หอยเชอรี่นับเป็นศัตรูอันดับหนึ่งในนาข้าว ที่สามารถทำลายต้นข้าวอ่อนและทำความเสียหายให้แปลงนาได้ ล่าสุดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการกำจัดหอยเชอรี่ โดยเปิดรับซื้อหอยเชอรี่ ทั้งไข่และตัวหอยเพื่อนำไปทำปุ๋ยชีวภาพ โดยรับซื้อตัวหอย 3 บาทต่อกิโลกรัม และไข่หอยเชอรี่กิโลกรัมละ 7 บาท ผสมทำปุ๋ยชีวภาพ ใช้เวลาประมาณสองเดือน แล้วไปแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปใช้กับพื้นที่เกษตร ทั้งสวนผลไม้ ลำไย และไร่นาของเกษตรกร นายประพัฒน์ ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่งานกองช่างและประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหารแก้ว และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน กล่าวว่าโครงการดังกล่าวนับเป็นการกำจัดหอยเชอรี่แบบมีส่วนร่วมที่เกษตรกรได้ประโยชน์ด้วย ดำเนินการต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว ได้รับความร่วมมือจากเกษตรเป็นอย่างดี โดยจะเปิดรับซื้อหอยเชอรี่จากเกษตรกรในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปลูกลำไย โดยจะใช้เวลาในการหมักปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่ประมาณสองเดือน หลังจากนั้นจะนำออกแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปใช้แทนปุ๋ยเคมี ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าได้ผลเป็นอย่างดี
สำหรับการรับซื้อครั้งแรกดำเนินการระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2556 และช่วงที่ 2 ประมาณปลายเดือนกันยายน คือช่วงที่ชาวนากำลังไถกลบ และช่วงที่ข้าวกำลังออกใบ ซึ่งเป็นช่วงที่หอยเชอรี่กำลังระบาด นับเป็นอีกโครงการที่เป็นแบบอย่างให้พื้นที่อื่นสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่ได้
 
3 กันยายน 2556 , 14:30 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่