จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2556

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2556 ที่ผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน 85 ราย พร้อมกำหนดแนวทางในการใช้มาตรการตามโครงการ
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร(คชก.) ได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้ดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2556 ประกอบด้วย มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต มาตรการส่งเสริมการแปรรูป และการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภค ระยะเวลาดำเนินการเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2556 นั้น คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาอนุมัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน 85 ราย และได้กำหนดแนวทางในการใช้มาตรการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย กำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องซื้อลำไยในราคานำตลาด และสามารถเบิกค่าบริหารจัดการและค่าขนส่งเหมาจ่ายได้เมื่อราคาลำไยสดช่อเฉลี่ยรายวันตามประกาศของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดมีราคาต่ำกว่ากิโลกรัมละ 15.34 บาท ต้องรับซื้อลำไยจากเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดเชียงใหม่ในราคานำตลาด และจะต้องนำผลผลิตลำไยไปจำหน่ายยังตลาดปลายทางนอกแหล่งผลิต 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง และแพร่ ซึ่งตลาดปลายทางต้องมีระยะทางห่างจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตไม่น้อยกว่า 400 กิโลเมตร โดยให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ณ ด่านกักสัตว์ ระหว่างทาง ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดแหล่งผลิตไม่น้อยกว่า 400 กิโลเมตร ลงนามในหลักฐานการตรวจรับลำไยปลายทางนอกแหล่งผลิตด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติให้ร่วมโครงการฯ ทั้ง 85 ราย ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2668-70
ในส่วนของมาตรการที่ 3 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคลำไยของมติ คชก. มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมทำข้อตกลงการจัดทำ QC (Quality Control) ระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกและพ่อค้าต่างประเทศ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2556 โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
 
5 กันยายน 2556 , 12:17 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่