กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา การพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยมาตรฐาน มผช. สู่ AEC

  
     กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา การพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยมาตรฐาน มผช. สู่ AEC เพื่อให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณภาพสินค้า ขยายโอกาสจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศมากขึ้น
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยมาตรฐาน มผช. สู่ AEC ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและอาหาร เพื่อให้ผู้ผลิตได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้า
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกุล ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฏร กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เข้ามามีบทบาทในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมได้กำหนดยุทธศาสตร์ ที่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง กลุ่ม SMEs และผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่ไม่อาจมองข้ามการจัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ได้ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้มุ่งเน้นในการนำวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมที่ผลิตได้ในประเทศ มาแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จ ทั้งด้านอาหารและพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกมากขึ้น ที่สำคัญ คือ จังหวัดเชียงใหม่ต้องการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อขยายโอกาสจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
ภายในงาน มีการมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ผู้ผลิตในชุมชน จำนวน 61 ราย ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดพะเยา
 
5 กันยายน 2556 , 16:19 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่