หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ ปปช. และกรรมการธรรมาภิบาล จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น “ACT NOW:ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”

  
     หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคี จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น “ACT NOW:ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”โดยเยาวชนเชียงใหม่ แนะ อยากให้มีการปลูกฝังการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ระดับครอบครัว และอยากให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงคุณธรรม ไม่คอร์รัปชั่น เพื่อให้บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้น
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น “ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต” ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาวิทยาลัยและโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ เข้าร่วมคับคั่ง
การจัดงานดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงความหมาย ข้อเสียและผลกระทบจากการคอร์รัปชั่นที่ทำให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนว่าจะเป็นอนาคตที่ดีของชาติและควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในปัจจุบัน โดยเยาวชนที่เข้าร่วมงาน ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น นายธีรุตม์ วรรณฤมล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวว่า การคอร์รัปชั่น เป็นสิ่งที่ต้องต่อต้าน เพราะทำให้ผลประโยชน์ตกไปอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ไม่เกิดความเป็นธรรม ขณะที่ นางสาวจิรัชยา เฉลิมมงคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย กล่าวว่า ครอบครัวถือเป็นสถาบันแรกที่จะปลูกฝังคุณธรรม ความรู้ เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ต้องสร้างความตระหนักก่อนเข้าโรงเรียนและออกสู่สังคม ฝากให้ผู้ใหญ่ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม เพื่อความภาคภูมิใจในตัวเอง ถ้าไม่มีการคอร์รัปชั่น จะทำให้บ้านเมืองเจริญมากขึ้นอย่างแน่นอน
สำหรับผลการสำรวจเยาวชนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่น “ACT NOW:ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต” จำนวน 591 คน เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 เยาวชนไทยรู้จักคำว่า คอร์รัปชั่น ร้อยละ 92.7 เยาวชนคิดว่าการลอกข้อสอบ ถือเป็นการคอร์รัปชั่น คิดว่าใช่ร้อยละ 83.1 เยาวชนคิดว่า คอร์รัปชั่นส่งผลกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทย คิดว่าใช่ร้อยละ 95.6 และถ้ามีการคอร์รัปชั่น แต่ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี และตัวเองได้ประโยชน์ เยาวชนยอมรับไม่ได้ ร้อยละ 68.7
 
6 กันยายน 2556 , 13:45 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่