ตัวแทนภาคส่วนด้านสุขภาพลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการสุขภาพวิถีชีวิตแบบองค์รวมไทย-เกาหลี

  
    ตัวแทนภาคส่วนด้านสุขภาพลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการสุขภาพวิถีชีวิตแบบองค์รวมไทย-เกาหลี ที่โรงพยาบาลราชเวช จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลราชเวช จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการสุขภาพวิถีชีวิตแบบองค์รวมไทย-เกาหลี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลราชเวช โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช และศาสนาจารย์คิม แท มิน จากชมรมมิตรภาพไทย-เกาหลีเป็นตัวแทนร่วมลงนาม ท่ามกลางตัวแทนหน่วยงานราชการร่วมเป็นสักขีพยาน
นางโศภิต พนมอุปถัมภ์ กรรมการสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันชาวเกาหลีได้เข้ามาท่องเที่ยวและพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งมาท่องเที่ยวระยะสั้น มาประกอบธุรกิจ มาทำงาน มาเป็นอาสาสมัครขององค์กรต่าง ๆ และมาพำนักระยะยาว เนื่องจากเชียงใหม่มีสภาพภูมิประเทศคล้ายเกาหลี เหมาะแก่การอยู่อาศัย แต่ปัญหาที่พบคือปัญหาด้านภาษาในการสื่อสาร เมื่อต้องการรับบริการด้านสุขภาพ หรือการท่องเที่ยว จึงได้เกิดโครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตแบบองค์รวมไทย-เกาหลี โดยสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพระคุณนิรันดร์ และชมรมมิตรภาพไทยเกาหลี โรงพยาบาลราชเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยวิถีองค์รวมไทย-เกาหลี สนับสนุนความร่วมมือทางธุรกิจ สุขภาพและธุรกิจการท่องเที่ยว กระชับความสัมพันธ์ของประชาชนชาวไทยและชาวเกาหลีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาด้านการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ในอนาคต
สำหรับระยะเวลาโครงการดำเนินการ 3 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง ปี พ.ศ.2559 โดยโครงการระยะ 1 ปี นั้นจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกทุกฝ่าย กำหนดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ ให้ความรู้ในการพำนักในประเทศไทยอย่างมีความสุข ให้ความรู้ด้านบริการสุขภาพองค์รวมอย่างครบวงจร แนะนำสถานประกอบการด้านสุขภาพ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของทั้งสองฝ่าย
 
6 กันยายน 2556 , 16:02 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่