รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมโครงการ การยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมโครงการ การยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน เพื่อสร้างแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนระดับรากหญ้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ การยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกับประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบล ผู้จัดการ พนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 315 คน เพื่อสร้างแหล่งเงินทุนให้กับประชาชน ให้มีความมั่นคง แข็งแรงอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้ประชาชนระดับรากหญ้าได้รับประโยชน์สูงสุด และยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านได้พัฒนาไปสู่การเป็นธนาคารของประชาชน เป็นการต่อยอดให้ธนาคารเป็นธนาคารที่มีความสมบูรณ์
นายกิตติ กระภูชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน กล่าวว่า ปัจจุบัน ยังมีประชาชนที่ด้อยโอกาส มีรายได้น้อย ทั้งในเมืองและชนบท ประมาณร้อยละ 5 – 10 ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใดๆ ได้ และคาดหวังว่าในการยกระดับกองทุนหมู่บ้านที่ ธกส. ดูแล จะช่วยให้ประชาชนทุกระดับสามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน กล่าวด้วยว่า การยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน มีเป้าหมายดำเนินการทั้งสิ้น 10,000 กองทุน มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐร่วมดำเนินการ 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 2,000 กองทุน ธกส. 3,000 กองทุน และธนาคารออมสิน 5,000 กองทุนทั่วประเทศ
 
6 กันยายน 2556 , 16:59 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่