นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แถลงข่าวลาออกจากตำแหน่ง

  
    นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แถลงข่าวลาออกจากตำแหน่ง เพื่อบวชทดแทนคุณผู้เป็นอาที่เสียชีวิตกะทันหัน พร้อมย้ำ ตลอดการทำงานกว่า 3 ปี 11 เดือน ตนและคณะได้สานต่องานจนเห็นเป็นรูปธรรมหลายประการ
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยถึง สาเหตุของการลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ภายหลังจากดำรงตำแหน่งมาแล้ว 3 ปี 11 เดือนเศษ และจะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ว่า การลาออกของตนจะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2556 เป็นต้นไป และจะไม่มีผลกระทบต่อผู้มาดำรงตำแหน่งวาระใหม่ในอีก 4 ปีหน้าอย่างแน่นอน อีกทั้ง ตนได้เข้าประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้ความเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2556 และงบประมาณ ปี 2557 แล้ว ส่วนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นการต่อยอด ฟื้นฟูสถานที่ต่างๆ ถนนหนทางจนแล้วเสร็จ เช่น ปรับปรุงสวนสาธารณะรถไฟ สวนสาธารณะบ้านเด่น จนใช้การได้ ปรับปรุงถนนสายราชดำเนินให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาทั้ง 2 แห่งจนเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น สาเหตุของการลาออกครั้งนี้ ตนมีความจำเป็นต้องบวชเพื่อทดแทนคุณผู้มีพระคุณ คือ นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์ ผู้เป็นอา ที่ได้เสียชีวิตกะทันหันเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่กำหนดระยะเวลาในการลาสิกขาบท โดยส่วนตัวแล้ว มีหลักการดำรงตน 3 ข้อ คือ ข้อแรกต้องมีความซื่อสัตย์ กตัญญู ข้อที่ 2 ต้องมีความรอบรู้ ฉลาด และข้อสุดท้าย คือ ต้องมีความขยันหมั่นเพียร ส่วนตัว เห็นว่าหากคนไม่มีคุณสมบัติของความกตัญญู ก็ยากที่จะทำข้ออื่นสำเร็จ
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม พร้อมที่จะกลับมาสานต่องานที่ทำ 2 เรื่อง คือ โครงการกล้องวงจรปิดทั่วเทศบาลนครเชียงใหม่และโครงการตรวจสุขภาพที่ยกระดับการตรวจครอบคลุมโรคเรื้อรังและโรคที่มีความเสี่ยงสูงต่อประชาชน
 
6 กันยายน 2556 , 17:50 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่