เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย นำคนชราในพื้นที่มาร่วมกิจกรรม

  
     เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย นำคนชราในพื้นที่มาร่วมกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน
นายเฉลิม สารแปง นายกเทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สนองนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ให้ได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม และเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครและดูแลผู้สูงอายุ โดยปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อผู้สูงอายุ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ มีระเบียบกฎเกณฑ์การดำเนินงาน มีแผนงานจัดกิจกรรมและฐานข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยผู้สูงอายุทั้งหมดกว่าร้อยคนได้ร่วมกิจกรรมเหมือนเข้าโรงเรียนใหม่ ทุกวันพุธ มีการเข้าแถวหน้าเสาธง ตรวจสุขภาพ เรียนรู้เรื่องการออกกำลังกาย การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร ความรู้เรื่องสุขภาพ และมีกิจกรรมยามว่างในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะการสอนภาษาพื้นเมืองให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ 3 โรงเรียน และให้เด็ก ๆ สอนเรื่องเทคโนโลยีให้ผู้สูงอายุ
คุณตาพรหมมา ไชยา อายุ 74 ปีจากบ้านหนองหล่มกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างมาก ได้พบปะกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันและยังเห็นว่าสังคมไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย
กิจกรรมดังกล่าวสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่จะพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันความเปลี่ยนแปลง เป็นพลังเพื่อสังคม
 
7 กันยายน 2556 , 18:09 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่