คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาโปรแกรม SaraphiHealth ใช้ Application เก็บข้อมูลสุขภาพ online

  
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาโปรแกรม SaraphiHealth ใช้ Application เก็บข้อมูลสุขภาพ online อาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลด้านสุขภาพ วางแผนพัฒนาสุขภาพเชิงรุก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลสารภี และภาคีเครือข่ายท้องถิ่น จัดทำ โครงการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี จนถึงเดือนกันยายน 2558 โดยทีมพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง หัวหน้าทีม ได้พัฒนาโปรแกรม “SaraphiHealth” เก็บข้อมูลด้านสุขภาพ online ด้วย Application ทั้งในระบบ Andriod และ iOS โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลด้านสุขภาพ ทำให้ทราบถึงสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ทราบบริเวณที่มีปัญหาสุขภาพ และนำไปวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ ข้อมูลภาวะทางสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค แหล่งในการให้บริการทางสาธารณสุข ทุนทางสังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวก จะทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ ก่อประโยชน์ในการตัดสินใจ เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ยังนำมาใช้เป็นฐานคิดในการจัดบริการสุขภาพด้วย
โครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือ บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด สนับสนุน SIM CARD 3G Truemove H จำนวน 150 SIM เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล และมอบ Air card จำนวน 12 อัน ให้กับโรงพยาบาลสารภีส่งต่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 12 แห่ง และบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นำรถMobile สำรวจเส้นทางย่อยในพื้นที่อำเภอสารภีเพิ่มเติม อำเภอสารภี จึงเป็นอำเภอแรกที่มี Google Street View ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนั้น ยังจัดการอบรมการใช้โปรแกรมการใช้งาน Google Map และ Google Street View รวมถึงเทคนิคการใช้งาน Google Map บน Smartphone แนะนำ Google+ และ Google hangout เพื่อใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับคณะทำงานด้วย
 
8 กันยายน 2556 , 13:47 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่