มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบัน ITD จัดอบรมภายใต้โครงการอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบัน ITD จัดอบรมภายใต้โครงการอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกัน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Economics of GMS Agricultural Trade in Goods and Services Towards World Market” ภายใต้โครงการอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม และไทย จัดระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ในด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก
การฝึกอบรมดังกล่าว จะมีการบรรยายในหัวข้อที่ แนวโน้มด้านเศรษฐกิจของโลกและอาเซียน : สินค้าแนวโน้มด้านเศรษฐกิจของโลกและอาเซียน : ท่องเที่ยวและบริการ อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช้มาตรการทางภาษี ยุทธศาสตร์/ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปฏิรูประบบภาษีของ GMS กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ:สินค้าและบริการ โอกาสทางการค้าและเศรษฐกิจของลุ่มน้ำโขง ระบบการขนส่งสินค้าและบริการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง“ยุทธศาสตร์การเงินและการคลัง การเสวนา : การส่งออกสินค้าเกษตรและโอกาสการพัฒนาของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การเยี่ยมชมดูงาน บริษัท ซันสวีท จำกัด และชมธุรกิจกาแฟครบวงจร อาข่า-อาม่า ด้วย
 
8 กันยายน 2556 , 13:48 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่