องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พร้อมภาคี จัดงานวันรวมพลคนจิตอาสา ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 2

  
     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พร้อมภาคี จัดงานวันรวมพลคนจิตอาสา ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 2 เพื่อแสดงพลังคนไทยใจอาสาทำดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั้งแผ่นดิน
ที่ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วันรวมพล คนจิตอาสา ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายจิตอาสาตำบลดอนแก้ว จัดขึ้น เพื่อแสดงพลังคนไทยใจอาสา ทำดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลดอนแก้วได้รับความรู้และตระหนักถึงพิษของยาเสพติด มีส่วนร่วมในการอบรมป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด มิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยใช้มาตรการตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยาเสพติด ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคคลต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมล็ด หรือ ต้นกล้าจิตอาสา เพิ่มพื้นที่ให้คนดี สร้างเครือข่ายจิตอาสาทั้งแผ่นดิน และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไข เสียสละเวลาส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม “คนดีศรีดอนแก้ว” รวม 30 คน
ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ข่วงเชิดชูคนดีศรีดินแก้ว เป็นการจัดนิทรรศการประวัติเพื่อเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีดอนแก้ว” ข่วงฮอมบุญก๋องทุนจิตอาสา โดยเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนจิตอาสา การจัดประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การประกวดแม่ลูกผูกพัน ลูกเต้นแม่รำ การประกวดการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานด้านยาเสพติด การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาการ ผลิตภัณฑ์ไม้ขดจักสาน ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาใบชาและเสื้อผ้าพื้นเมือง เป็นต้น
 
9 กันยายน 2556 , 13:14 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่