บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมด้านระบบการขนส่งทางอากาศ

  
     บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมด้านระบบการขนส่งทางอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายอำนวยการ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Programme(AMPAP):Air Transport System(ATS) Gateway Course, AOT Hosting in 2013 จัดระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน 2556 ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายอำนวยการ) ทอท. กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการฝึกอบรมด้านระบบการขนส่งทางอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มผลิตผลของท่าอากาศยานในหน้าที่หลัก เช่น ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงมาตรฐานการบริหารท่าอากาศยานและแนวทางการปฏิบัติที่ดีของชุมชนท่าอากาศยานทั่วโลก ส่งเสริมแนวทางการยอมรับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารท่าอากาศยานจากนานาประเทศทั่วโลก รวมถึง การแบ่งปันความรู้ด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยานระหว่างกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ทอท. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานด้านท่าอากาศยานจากผู้บริหารท่าอากาศยานนานาประเทศทั่วโลก
ทั้งนี้ หลักสูตรที่อบรมแบ่งออกเป็นหลักสูตรภาคบังคับ ได้แก่ Air Transport System(ATS) Gateway Course, Airport Planning&Development and Environmental Management, Airport Commercial and Finance Management และ Airport Operations & Safety & Security หลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนเอง ได้แก่ Airport Facilities Management และ Airport User Charges ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมครบตามเงื่อนไขของโครงการ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ International Airport Professional:IAP ที่ถือเป็นมาตรฐานระดับสูงของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
 
9 กันยายน 2556 , 16:08 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่