สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาระบบส่งต่อแบบบูรณาการ เครือข่ายบริการที่ 1

  
     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาระบบส่งต่อแบบบูรณาการ เครือข่ายบริการที่ 1 เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในเขต 15 ให้เป็นระบบบริการส่งต่อผู้ป่วยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาระบบส่งต่อแบบบูรณาการ เครือข่ายบริการที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในเขต 15 ให้เป็นระบบบริการส่งต่อผู้ป่วยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและผู้ป่วยมีความปลอดภัย สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยในการส่งต่อผู้ป่วยทั้งภายในเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย ครอบคลุมกระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ประวัติข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเจ็บป่วย การรักษา การส่งต่อทรัพยากรที่ รวมทั้ง การรายงานผลการรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูล นำไปวางแผนงานได้อย่างเป็นปัจจุบัน
นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) กล่าวว่า ระบบ ThaiRefer เป็นโปรแกรมที่พัฒนาจาก ลำปาง ลิงค์ เจ้าของโปรแกรม คือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง ขณะนี้ 50-60 จังหวัดในประเทศไทย นำไปใช้แล้ว ไม่เฉพาะภาคเหนือ ระบบ ThaiRefer จะทำให้หน่วยบริการที่มีผู้ป่วยเกินขีดจำกัด สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการที่สูงขึ้น ในอนาคตระบบดังกล่าว จะให้สามารถส่งข้อมูลในสถานที่เกิดเหตุหรือบ้านผู้ป่วยได้เลย ซึ่งที่ผ่านมา การส่งต่อผู้ป่วยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง จะเป็นจดหมายส่งมาพร้อมผู้ป่วย เมื่อมาถึงปลายทางจะทำให้ไม่ทราบระดับความมากน้อยของความเจ็บป่วย แต่ระบบ ThaiRefer โรงพยาบาลปลายทางจะทราบสถานะของผู้ป่วยทันที สามารถลดระยะเวลาการรักษาได้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน ระบบ ThaiRefer เป็นเวอร์ชั่น 1.6 และมีการพัฒนาตลอด สำหรับ โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ติดตั้ง การอบรมครั้งนี้ จะเป็นโอกาสการเรียนรู้ระบบดังกล่าว เพื่อนำไปติดตั้งต่อไป สำหรับ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในปี 2557 จะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
 
9 กันยายน 2556 , 17:02 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่