สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ดำเนินการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด คัดกรองหมู่บ้านในรัศมีพื้นที่ปลูกฝิ่นภาคเหนือ เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ได้ 97 หย่อมบ้าน เพื่อดำเนินการใน 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่
นางทิพาพร ทัศนภักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด กล่าวว่า สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดำเนินการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการนี้ได้เสนอแผนแม่บทมาตั้งแต่ปลายปี 2552 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้คัดกรองหมู่บ้านในรัศมีพื้นที่ปลูกฝิ่นระยะ 3 กิโลเมตร ในเขตภาคเหนือ ได้ 115 หย่อมบ้าน เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ 97 หย่อมบ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา กะเหรี่ยง มูเซอ และม้ง จำนวน 18,895 ครัวเรือน
สำหรับพื้นที่ปลูกฝิ่นในโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ใช้หลักวิทยาศาสตร์คำนวณพื้นที่ปลูก โดยใช้หย่อมบ้านเป็นศูนย์กลาง คัดกรองบริเวณหมู่บ้านเป้าหมาย พบพื้นที่ จำนวน 763 ไร่ คิดเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูกฝิ่นทั้งหมดของเชียงใหม่ เฉพาะอำเภออมก๋อย พื้นที่จำนวน 888 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นบริเวณหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 550 ไร่ และยังมีพื้นที่ในอำเภอเชียงดาว เวียงแหง แม่แตง ยกเว้นอำเภอไชยปราการ ปีนี้ยังไม่พบ
ทั้งนี้ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ได้บูรณาการกับกลไกระดับจังหวัด และอำเภอ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและกำกับดูแล
 
10 กันยายน 2556 , 16:22 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่