จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชน
ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการโครงการที่สอดคล้องกับพื้นที่และหาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมของจังหวัดและเพื่อสำรวจความต้องการโครงการแก้ปัญหาเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลในระบบ GIS รวมถึงการจัดทำแผนบูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งของจังหวัดที่สามารถใช้เป็นแผนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์น้ำในปีนี้ ที่มีปริมาณน้อยมาก จึงได้เสนอให้มีการบริหารจัดการการใช้น้ำให้มีความเหมาะสม โดยทุกภาคส่วนต้องวางแผนการใช้น้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่มีการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก เช่น การปลูกข้าว จากแรงจูงใจในนโยบายของรัฐบาล การเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่เข้าไปในลำน้ำส่งผลทำให้เกิดการกีดขวางทางเดินของน้ำ และยังมีปัญหาการแย่งกันคิด แย่งกันทำโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดการซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลทำให้การบริหารจัดการน้ำไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น การจัดประชุมครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการประสานการทำงานและมีการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านน้ำ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้รู้และมีภูมิปัญญาชาวบ้านมาร่วมดำเนินการกับภาคราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
10 กันยายน 2556 , 17:10 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่