สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 เตือน ยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด.94 ภายใน 30 กันยายนนี้

  
     สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 เตือน ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการการภาษี แบบ ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2556 ดำเนินการภายใน 30 กันยายนนี้
นางสาวพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ เชียงใหม่ 2 เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปีภาษี 2556 ซึ่งจะสิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2556
ดังนั้น กรมสรรพากร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.94 นำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตามมาตรา 40(5) – 40(8) ไปยื่นให้ครบถ้วนและให้ยื่นภายในกำหนดเวลา เพราะหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวอาจจะต้องรับผิดทางอาญา และต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง หรือยื่นผ่านธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศภายในในวันที่ 30 กันยายน 2556 นอกจากนั้นยังสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีฯ ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2440 ต่อ 120 หรือ RD Call Center 1161
 
10 กันยายน 2556 , 17:11 น. , อ่าน 1277  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่