จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 2

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า เปิดด่านการค้าชายแดนเต็มที่ ใช้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นำการค้าในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท์ ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการประชุมประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา ปัจจุบัน ประเทศเมียนมาร์ ยังไม่อนุญาตเปิดด่านการค้าชายแดนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการนำเสนอไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมาใช้ในการผลักดันเปิดด่านการค้าชายแดนกิ่วผาวอก ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งยังมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนด่านการค้าชายแดนกิ่วผาวอก และได้กำหนดจัดประชุมอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2556 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานของ 5 อำเภอชายแดน จัดทำเป็นแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง กิจการชายแดนให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การบูรณาการแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าชายแดนทั้ง 5 อำเภอ สู่แผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทย-เมียนร์มาร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง เชียงดาว และอำเภอแม่อาย
 
11 กันยายน 2556 , 10:38 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่