ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลง ภาวะเศรษฐกิจและการเงินของภาคเหนือ เดือนกรกฎาคม 2556

  
     ภาวะเศรษฐกิจและการเงินของภาคเหนือ เดือนกรกฎาคม 2556 มีการชะลอตัวลงมาก ด้านการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยรวมเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2556 ที่มีการชะลอตัวลงมาก จากการหดตัวของการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ การผลิตสินค้าทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ด้านการบริโภคอุปโภคภาคเอกชนทรงตัว การส่งออกชะลอลง ส่วนการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทรงตัว อัตราการว่างงานลดลง สินเชื่อและเงินฝากชะลอตัวแต่ยังขยายตัวสูง
ภาคอุปสงค์ชะลอตัวลงมาก โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 5.8 เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 ภาวะการก่อสร้างชะลอลง ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เริ่มหดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.3 แต่ความต้องการลงทุนในภาคเหนือยังมีต่อเนื่อง เดือนนี้มีโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 10 โครงการ มูลค่า 1,503 ล้านบาท เพื่อผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และการลงทุนการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนทรงตัว การใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าจำเป็นต่อการยังชีพยังขยายตัว ส่วนการใช้จ่ายสินค้าหมวดยานยนต์หดตัว ประกอบกับยอดจำหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือยลดลง เนื่องจากรายได้เกษตรกรลดลง ประกอบกับความกังวลจากค่าครองชีพและภาระหนี้สูงขึ้น และความเชื่อมั่นลดลงต่อเนื่อง
ด้านการส่งออก มีมูลค่า 357.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวตามการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านชายแดนไปลาว ส่วนการส่งออกผ่านด่านชายแดนไปเมียนมาร์หดตัว เพราะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย การนำเข้ามีมูลค่า 164.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ภาคอุปทานชะลอลง โดยปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญลดลง เช่น ข้าวนาปรัง สับปะรด และลำไย ด้านดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 4.3 ตามการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกและใช้ในประเทศ ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวยังขยายตัวดีต่อเนื่อง แม้เป็นช่วง low season เนื่องจาก ได้รับผลดีจากการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และการมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวแถบเอเชีย เสถียรภาพในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวจากเดือนก่อนอยู่ที่ร้อยละ 2.69 อัตราการว่างงานเดือนมิถุนายน 2556 ลดลงจากร้อยละ 1 ระยะเดียวกันปีก่อนเหลือร้อยละ 0.5 ด้านจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนกรกฎาคม 2556 ขยายตัวต่อเนื่อง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ ภาคการเงินชะลอตัวลงแต่ยังขยายตัวสูง
 
11 กันยายน 2556 , 11:24 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่