เวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาแผนแม่บทเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชิญตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาแผนแม่บทเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่
นายไพรัช ใหม่ชมภู ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแผนแม่บทเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ , ตัวแทนเกษตรกรระดับตำบล , เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวน ทั้งสิ้น 241 คน ทั้งนี้เพื่อจัดทำกรอบยุทธศาสตร์แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และแก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและระดับอำเภอ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมให้สามารถนำไปถ่ายทอดลงสู่ระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ การยกร่างแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจัดทำร่างยุทธศาสตร์แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2556-2560 ซึ่งนำร่างยุทธศาสตร์แผนแม่บท เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมร่วมบูรณาการแผนกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
 
11 กันยายน 2556 , 11:50 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่