แม่โจ้โพลล์สำรวจพบผู้บริโภคร้อยละ 75.6 ยังคงกังวลต่อสารปนเปื้อนข้าว

  
     แม่โจ้โพลล์สำรวจพบผู้บริโภคร้อยละ 75.6 ยังคงกังวลต่อสารปนเปื้อนข้าว และร้อยละ 69.7 จะเลือกซื้อข้าวจากผู้ผลิตที่มีตรารับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคทั่วประเทศจำนวน 893 ราย ในหัวข้อ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าเกษตร “ข้าวไทย” ระหว่างวันที่ 10 – 30 สิงหาคม 2556 สรุปผลได้ดังนี้ จากการสอบถามถึงการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารรมควันเพื่อรักษาคุณภาพข้าว พบว่า ร้อยละ 51.5 ทราบข้อมูล และร้อยละ 48.5 ไม่ทราบ เมื่อสอบถามถึงสาเหตุการนำเข้าสารรมควันที่มากขึ้นมาจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 65.3 เห็นว่าเป็นสาเหตุ เนื่องจากโครงการดังกล่าวจูงใจให้เกษตรกรนำข้าวเข้าร่วมโครงการจึงทำให้ต้องนำเข้าสารรมควันเพื่อใช้ในการรักษาคุณภาพข้าวในปริมาณที่มากขึ้น ส่วนร้อยละ 34.7 เห็นว่าไม่ใช่สาเหตุ เนื่องจากในช่วงปกติมีการใช้สารรมควันเพื่อรักษาคุณภาพของข้าวอยู่แล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 75.6 ยังกังวลต่อการปนเปื้อน มีเพียงร้อยละ 24.4 ที่ไม่กังวล เมื่อสอบถามความคิดเห็นถึงข้อมูลปริมาณการนำเข้าสารรมควันจะส่งผลต่อการส่งออกข้าวหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 71.1 เห็นว่าจะส่งผลต่อการส่งออกข้าวของประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 28.9 เห็นว่าไม่ส่งผล
เมื่อสอบถามถึงวิธีการเลือกซื้อข้าวให้ปลอดภัยหลังจากที่ทราบข่าวมีสารปนเปื้อน พบว่า ร้อยละ 69.7 จะเลือกซื้อข้าวที่มีตรารับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ร้อยละ 46.6 จะเลือกซื้อข้าวจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ ร้อยละ 32.6 จะเลือกซื้อข้าวที่ผลิตโดยวิธีการเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 15.9 จะเลือกซื้อตามปกติ
 
11 กันยายน 2556 , 11:51 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่