พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ปล่อยโปสเตอร์ค้านโอนย้าย เดินหน้ารับสมาชิสหภาพฯ

  
     พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการโอนย้ายไปอยู่สังกัดสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน ล่าสุดออกโปสเตอร์ค้านการโอนย้าย
การรวมตัวของพนักงานและลูกจ้างของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่โบราณสถานวัดกู่ดินขาว ครั้งที่ 5 ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งหมดได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคำปฏิญาณ และร่วมกันรับประทานอาหาร โดยได้มีการแจกจ่ายโปสเตอร์สำหรับนำไปติดตามสถานที่ต่างๆ เพื่อคัดค้านการโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ไปอยู่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขณะเดียวกันยังได้เชิญนักวิชาการจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานองค์การสวนสัตว์อีกด้วย โดยยังเปิดรับสมาชิกของสหภาพแรงงานองค์การสวนสัตว์ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งด้วย นายวิมุติ ชมพานนท์ นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ 3 ตัวแทนกลุ่มกล่าวว่า การจัดตั้งชมรมนั้นมีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่สามารถเป็นสมาชิกสหภาพได้ รวมถึงลูกจ้างสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพนักงานและลูกจ้างได้ ทั้งนี้หลังจากที่นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ และประชุมร่วมผู้บริหารเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 พบว่ารัฐบาลมีท่าทีค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการจะดำเนินการโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ให้ได้ แม้นายธงทองจะรับปากในที่ประชุมว่าพร้อมที่จะทำการแก้กฎหมายทั้งในส่วนขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อการโอนย้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ก็เห็นว่ากระบวนการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบว่าหากแก้ไขแล้วจะมีผลกระทบหรือคาบเกี่ยวต่อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบัติหากเร่งดำเนินการอาจจะเกิดความผิดพลาดและกลายเป็นปัญหาในภายหลังได้ ดังนั้นการแก้ไขกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่น่าจะใช้เวลามากพอสมควร อีกทั้งยังไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าจะสามารถดำเนินได้ ส่วนกรณีที่มีผู้แนะนำให้ถวายฎีกา และฟ้องศาลปกครองนั้นจำเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดเสียก่อน ว่ากรณีของสวนสัตว์เชียงใหม่นั้นเข้าข่ายและมีความเหมาะสมหรือไม่
 
11 กันยายน 2556 , 11:51 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่