ปีนี้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่เกษียณอายุราชการ 21 คน

  
     ปีนี้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่เกษียณอายุราชการ 21 คน ล้วนตำแหน่งสำคัญและเคยทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองตามภาระหน้าที่
วันที่ 1 ตุลาคม 2556ปีนี้ เป็นวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ 21 คนประกอบด้วย นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญสม ทองอยู่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นายสงบ อรุณทอง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑ นางสาวศิริลักษณ์ ไพโรจน์รัตน์ สรรพกรภาค ๘ นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายสุภัทร สุปรียธิติกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ นายวิเชียร ชมพูผล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต 34 นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ นายทรง กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือตอนบน นายวรสิทธิ์ วรพล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นายธนภัทธ์ พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายสมเด็จ คล้ายมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ นายแพทย์พิษณุ รักสกุลกานต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง นายแพทย์สมอาจ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นายบรรยงค์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน นายพงษ์ชัย คำเมรุ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
ซึ่งที่ผ่านมาหัวหน้าส่วนราชการแต่ละท่านได้ประกอบคุณความดี อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมืองและประชาชนอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บรรยากาศในขณะนี้ แต่ละหน่วยงานต่างจัดงานอำลาเป็นการภายในและถือเป็นปีที่มีหัวหน้าส่วนราชการเกษียณอายุราชการจำนวนมากปีหนึ่งในรอบหลายๆ ปี โดยหลายคนได้ถูกทาบทามให้เป็นที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญและความถนัดของตน
 
12 กันยายน 2556 , 10:58 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่