ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมิถุนายน 2556 ทั่วประเทศ พบผู้ว่างงานกว่า 200,000 คน

  
     ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมิถุนายน 2556 ทั่วประเทศ พบผู้ว่างงานกว่า 200,000 คน ลดลง 48,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทุกเดือน โดยสอบถามประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีครัวเรือนตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือนต่อเดือน ในเดือนมิถุนายน 2556 ภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 48,000 คน จาก 267,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555
ด้านผลการสำรวจผู้ว่างงาน พบว่า ทั่วประเทศมีผู้ว่างงาน จำนวน 219,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.5 ของกำลังแรงงานรวม มีผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน จำนวน 120,000 คน เป็นผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 98,000 คน โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิต 45,000 คน ภาคการบริการและการค้า 41,000 คน และภาคเกษตรกรรม 12,000 คน ส่วนผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 126,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 39,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 29,000 คน ระดับประถมศึกษา 19,000 คน และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 6,000 คน โดยผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 61,000 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52,000 คน ภาคเหนือ 39,000 คน ภาคใต้ 38,000 คน และกรุงเทพมหานคร 29,000 คน หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน กรุงเทพมหานคร มีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 0.8 ภาคใต้ร้อยละ 0.7 ภาคกลางร้อยละ 0.6 ภาคเหนือร้อยละ 0.5 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 0.4 ตามลำดับ
 
12 กันยายน 2556 , 14:33 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่