การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ รายงาน ความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56

  
     การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ รายงานความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 มีการรับจำนำข้าวเปลือก ในรอบที่ 1 วงเงินกว่า 2,200 ล้านบาท และรอบที่ 2 วงเงินกว่า 1,800 ล้านบาท
นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยความคืบหน้า โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ณ วันที่ 10 กันยายน 2556 ว่า มีการรับจำนำข้าวเปลือกในรอบที่ 1 ระยะเวลารับจำนำ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 โดยได้มีการออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จุดรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 จำนวน 16 ฉบับ มีโรงสีทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 29 แห่ง มีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 24,413 ราย วงเงินรับจำนำกว่า 2,233 ล้านบาท
ในส่วนของการรับจำนำในรอบที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาการรับจำนำระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 กันยายน 2556 นั้น ได้มีการออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่แล้ว จำนวน 14 ฉบับ แจ้งการกำหนดจุดรับจำนำ ซึ่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2556 มีจำนวน 29 แห่ง แยกเป็น โรงสีในพื้นที่ 8 แห่ง ปิดการดำเนินการไปแล้ว 3 แห่ง ส่วนโรงสีนอกพื้นที่ มีจำนวน 21 แห่ง ปิดดำเนินการแล้ว 20 แห่ง มีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนำข้าวเปลือก จำนวน 20,456 ราย วงเงินกว่า 1,823 ล้านบาท
 
12 กันยายน 2556 , 14:43 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่