จังหวัดเชียงใหม่แจ้งกรอบมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57

  
     จังหวัดเชียงใหม่แจ้งกรอบมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 โดยเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 13 กันยายนนี้ ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 พิจารณาสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 ปัญหาความเดือดร้อนและข้อเรียกร้องของเกษตรกร มีมติเห็นชอบมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 รวมวงเงินจ่ายขาดกว่า 1,907 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 ซึ่งกรมการค้าภายใน ได้แจ้งให้จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 โดยผู้รวบรวม ผู้ค้า ไซโล และสหกรณ์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2556
ด้านกรอบมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 ประกอบด้วย มาตรการหลัก ได้แก่ การแทรกแซงรับซื้อ ผู้รวบรวมในพื้นที่หรือผู้ซื้อ ต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดจากเกษตรกรโดยตรง ณ ความชื้นร้อยละ 30 กิโลกรัมละ 7 บาท และความชื้นร้อยละ 14.5 กิโลกรัมละ 9 บาท ต้องเป็นเกษตรกรที่มีใบรับรองระบุช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2556 มาตรการที่ 2 การขยายปริมาณการรับซื้อ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมที่ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบ ในการขยายกำลังการรับซื้อระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 จากปกติเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 – 20 โดยให้รับซื้อในราคาที่เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
สำหรับมาตรการเสริม 3 มาตรการ ประกอบด้วย การเชื่อมโยงสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ โดยให้สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดจากเกษตรกรโดยตรง ณ ความชื้นร้อยละ 30 กิโลกรัมละ 7 บาท และความชื้นร้อยละ 14.5 กิโลกรัมละ 9 บาท และให้สหกรณ์ปศุสัตว์ รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดจากสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ความชื้นร้อยละ 14.5 ในราคากิโลกรัมละ 9 บาท มาตรการที่ 2 การผลักดันส่งออก ให้ผู้ส่งออกรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดจากผู้รวบรวมและสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ความชื้นร้อยละ 14.5 เมล็ดเสียไม่เกินร้อยละ 6 ในราคากิโลกรัมละ 7.50 บาท และมาตรการที่ 3 การเสริมสภาพคล่องให้กับผู้รวบรวมและสหกรณ์ ให้ ธ.ก.ส.หรือธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ พิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้กับผู้รวบรวมและสหกรณ์ โดยรัฐจ่ายชดเชยค่าดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 
12 กันยายน 2556 , 15:27 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่