คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ ผลักดันเมืองเชียงใหม่ สู่มรดกโลก

  
     คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมภาคี จัดประชุมพระสังฆาธิการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสานต่อและผลักดันเมืองเชียงใหม่ให้เข้าสู่มรดกโลก
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการประชุมพระสังฆาธิการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น เมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ภายใต้โครงการ ผลักดัน เมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมตามกระบวนการที่ยูเนสโกกำหนดเงื่อนไขไว้ ประชาสัมพันธ์โครงการให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สร้างจิตสำนึกให้ชาวเชียงใหม่เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ให้ธำรงเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้ประจักษ์แก่ชาวโลก โดยเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ทั้งคนในพื้นที่ และจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ดูแลโครงการมรดกโลก โดยมี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาฐกถาเรื่อง จุดแข็งเมืองเชียงใหม่ การบรรยายในหัวข้อ เมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก โดยรองศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพระสังฆาธิการ เข้าร่วม จำนวน 130 รูป
หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นมองไปที่ศาสนสถานที่มีจำนวนมากและเก่าแก่มากในจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตคูเมืองเชียงใหม่ โดยให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและผลักดัน ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่เมืองมรดกโลกตามกฎเกณฑ์ที่ยูเนสโก กำหนด
โครงการ ผลักดัน เมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก เคยจัดไป 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
13 กันยายน 2556 , 17:00 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่