มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 2556

  
     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัยร่วมคณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัย และนักวิจัยร่วมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดขึ้น ภายใต้แนวคิดและวัตถุประสงค์ของคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยปรากฏออกมาในรูปแบบของการดำเนินการวิจัย ภายใต้หลักการดำเนินงานของการประยุกต์ความรู้และแนวคิดเชิงวิชาการมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ผนวกกับการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดประโยชน์และต่อยอดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้ต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน องค์กรและแนวทางในการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ภายในงาน ยังมีการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการศูนย์ฯ สู่ความยั่งยืนประจำศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้และโรงเรียน 8 ศูนย์ ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 11 ชุมชน และชุมชนต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่อีก 7 ชุมชน
 
13 กันยายน 2556 , 17:04 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่