คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นงานวิจัยปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยมะเร็งกระดูก

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นงานวิจัยในการรักษาชีวิตผู้ป่วยมะเร็งกระดูกออสทีโอซาร์โคมาในเด็ก
ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกออสทีโอซาร์โคมา (Osteosarcoma) ในเด็กเป็นมะเร็งปฐมภูมิของกระดูก เกิดจากเซลล์ตัวอ่อนเจริญเติบโตเป็นมะเร็งของกระดูก ซึ่งเป็นมะเร็งปฐมภูมิของกระดูกที่พบบ่อยที่สุดในเด็กเป็นอันดับที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของมะเร็งในเด็ก พบบ่อยที่สุดระหว่างอายุ 10-20 ปี และมักพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง ส่วนใหญ่มักเกิดบริเวณกระดูกต้นขาส่วนปลายและกระดูกขาส่วนต้น โดยสาเหตุที่แท้จริงนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยสำคัญ 2 ประการที่เกี่ยวข้อง คือ ปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
นายแพทย์วรวุฒิ เชยประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยถึง ผลการศึกษาอุบัติการณ์ปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยมะเร็งกระดูก ออสทีโอซาร์โคมาในเด็กว่า มะเร็งกระดูก ออสทีโอซาร์โคมา มีหลักการในการรักษา คือ ให้ยาเคมีบำบัดก่อนเพื่อให้ก้อนเนื้อยุบลง จะทำให้ผ่าตัดได้ง่าย หลังจากผ่าตัดเสร็จจะให้ยาเคมีบำบัด เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังบริเวณอื่นๆ โดยเฉพาะปอด เพราะหากมีการแพร่กระจายไปยังปอด โอกาสเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งการผ่าตัดที่สมบูรณ์บ่อยครั้งจำเป็นต้องผ่าตัดแขนหรือขาที่เป็นมะเร็งออก เพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วย โดยผลการรักษานำมาวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับการผ่าตัด ส่วนใหญ่จะเสียชีวิต ซึ่งนำมายืนยันได้ว่าต้องทำการผ่าตัด เพราะการให้ยาเคมีบำบัดอย่างเดียวไม่เพียงพอ ดังนั้น การสื่อสารระหว่างผู้ป่วย ในการให้คำแนะนำเพื่อทำการผ่าตัด แขนหรือขาที่เป็นมะเร็งสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่หากมะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะรอบข้าง ได้แก่ เส้นประสาทและหลอดเลือดไม่มาก อาจทำการผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้อออกได้ โดยยังรักษาขาหรือแขนไว้ได้ นอกจากนี้ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ช่วยเสริม อย่างขาเทียม ที่มีการพัฒนาดีมากขึ้น ผู้ป่วยที่รอดชีวิตในปัจจุบันที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ได้รับการตัดขา สามารถมีชีวิตได้ปกติด้วยการใส่ขาเทียม ดังนั้น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จึงได้มีการประสานงานกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระดูกออสทีโอซาร์โคมา ในเด็ก ในการผ่าตัดและใส่กายอุปกรณ์ต่อไป
 
15 กันยายน 2556 , 14:57 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่