ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านการค้า ระหว่างประเทศ สำหรับ SMEs เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ AEC

  
     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านการค้า ระหว่างประเทศ สำหรับ SMEs เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ AEC ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจำเป็นต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทางการค้า
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านการค้า ระหว่างประเทศ สำหรับ SMEs เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ AEC ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว และสินค้าฮาลาล เป็นต้น การค้าภายใต้กรอบของประชาคมอาเซียน ต้องมีการพูดคุยกัน และเร่งปรับตัว โดยการร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสทางการค้า ซึ่งต่อจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่อีกมาก การตื่นตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมทุกด้านในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
ภายในงาน มีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยภายใต้ความผันผวนโลก บรรยาย หัวข้อ กลยุทธ์การปิดความเสี่ยงจากการค้าระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ และเสวนา หัวข้อ กลยุทธ์การเจาะตลาด AEC และ สากล ให้ประสบความสำเร็จ
 
16 กันยายน 2556 , 12:39 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่