ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ

  
     ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เตรียมจัดงานเทียนส่องใจ ในวันเอดส์โลก ปีนี้ เชิญชวนทุกภาคส่วนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานเทียนส่องใจในวันเอดส์โลกขึ้นในวันที่วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี รวมทั้ง ได้มีการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ติดเชื้อทุกด้าน ทั้งการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับครอบครัวและสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านการแพทย์ สื่อสร้างสรรค์ สถานประกอบการ สถานศึกษา ครอบครัวและชมรมหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ ประกอบด้วย บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น ครอบครัวดีเด่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น และชมรมหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับประทานรางวัลในครั้งนี้ด้วย
 
16 กันยายน 2556 , 17:44 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่