วันที่สามของการรับสมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มีผู้สมัครมาเพิ่มอีก 1 คน

  
     วันที่สามของการรับสมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มีผู้สมัครมาเพิ่มอีก 1 คน รวม 6 คน ขณะที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ วันที่สาม(25 กันยายน 2556) มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นอีก 1 คน คือ นายนนท์ หิรัญเชรษฐ์ ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร คือ หมายเลข 6 จนถึงขณะนี้มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้ว 6 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร จากกลุ่มเพื่อเชียงใหม่ หมายเลข 2 นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 3 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม หมายเลข 4 นายพรชัย จิตรนวเสถียร กลุ่มอานันทภูมิ หมายเลข 5 นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว ผู้สมัครอิสระ และหมายเลข 6 นายนนท์ หิรัญเชรษฐ์
สำหรับ การรับสมัคร จะปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2556 โดยเปิดรับสมัครที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และวันเลือกตั้ง กำหนดไว้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ด้านความก้าวหน้าในการจัดเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย การจัดเตรียมสถานที่หน่วยเลือกตั้ง ให้สามารถรองรับการจัดทำบัญชี และรายชื่อผู้มีสิทธิ โดยมีการประชุม ที่ห้องประชุม 3 อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 
25 กันยายน 2556 , 17:28 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่