ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2556

  
     ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2556 มีการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานดีเด่นด้านต่างๆ และแจ้งถึงรายชื่อ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในวาระเกษียณอายุราชการและย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2556 ณ ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด จํานวน 4 ศูนย์ การมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่สถานศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น “เชียงใหม่: นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม”(Chiang ai: The most Splendid City of Culture) จํานวน 15 รางวัลการมอบโล่รางวัลการประกวดหมู่บ้าน อพป.และชุดครูฝึก/วิทยากรโครงการ อพป.ดีเด่น ระดับภาค ปี 2556 จํานวน 1 รางวัล การมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2556 จํานวน 3 รางวัล การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายเข้มแข็ง ตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี 2556 “หนึ่งคน หนึ่งเครือข่ายเข้มแข็ง” จํานวน 6 รางวัล การมอบประกาศเกียรติบัตรหมู่บ้าน/กิจกรรม/ผู้นําชุมชนที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2556 จํานวน 10 รางวัล การมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ชนะเลิศ ตามโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าดี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สร้างสรรค์สู่สากล จํานวน 2 รางวัล การมอบเงินรางวัล เกียรติบัตร และโล่รางวัลแก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานเครือข่าย OTOP ด้านการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้า TOP ประจำปี 2556 และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 16 รางวัล
ทั้งนี้ ในวาระสิ้นปีงบประมาณ มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเกษียณอายุราชการ จํานวน 21 คน และย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําแหน่งใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตําแหน่งใหม่ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี รักษาราชการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี และว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตําแหน่งใหม่หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จังหวัดลําปาง
 
27 กันยายน 2556 , 14:16 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่