จังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 2,000 เข็ม เข็มละ 300 บาท
นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมหารือการจัดพิธีมังคลาภิเษกและการจําหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ให้สนับสนุนและรับเข็มที่ระลึกไปจำหน่าย โดยจัดสรรให้กับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจําหน่าย จํานวน 2,000 เข็ม เข็มละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท และขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัด ตลอดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีส่วนร่วมสนับสนุนการจำหน่ายเข็มที่ระลึก โดยทั่วกัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง รับซื้อเข็มที่ระลึกและขอความร่วมมือที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในส่วนของอำเภอ ทุกอําเภอ อำเภอละ 8 เข็ม รวม 200 เข็ม เป็นเงิน 60,000 บาท มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 211 แห่ง แห่งละ 8 เข็ม รวม 1,688 เข็ม เป็นเงิน 506,400 บาท ขอรับการสนับสนุนจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน รับซื้อเข็มที่ระลึก ท่านละ 5 เข็ม เป็นเงิน 1,500 บาท หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับซื้อเข็มที่ระลึก จํานวน 12 เข็ม เข็มละ 300 บาท เป็นเงินจํานวน 3,600 บาท ส่งเงินค่าเข็มที่ระลึกได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เพื่อจะได้ส่งเงินให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป
 
27 กันยายน 2556 , 14:24 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่