จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 เริ่มงานวันที่ 1 ตุลาคม 2556
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2556 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดกำหนดการ คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. พิธีแห่เครื่องสักการะจากข่วงประตูท่าแพ สู่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ พิธีเปิดนิทรรศการ “พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร” เวลา 15.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช เวลา 16.00 น. พิธีบวชศีลจาริณี วันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. กิจกรรมลานเสวนา “100 พระชันษา พระสังฆบิดรคู่แผ่นดินไทย” เวลา 13.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช เวลา 16.00 น. พิธีสวดสะเดาะนพเคราะห์ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช เวลา 19.00 น. การแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญวิเวก วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ฯ เวลา 10.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร และเวลา 19.00 น. การแสดงแสง สี เสียง โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
 
27 กันยายน 2556 , 14:26 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่