สรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกันยายน 2556

  
     ปริมาณน้ำในเขื่อนของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 น้อยกว่า ปี 2555 ในช่วงเวลาเดียวกัน กว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสถานการณ์การปลูกพืชฤดูฝน ปี 2556 ในเขตชลประทาน ส่วนใหญ่เกินแผนการเพาะปลูก
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ 1 กล่าวว่า ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติ โดยปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 กันยายน 2556 อยู่ที่ 794.30 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 12.74 ด้านสถานการณ์น้ำท่า คาดหมายว่า น้ำท่าในแม่น้ำปิงและลําน้ำสาขา ปี 2556 จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ โดยจะเริ่มมีปริมาณน้ำมากตั้งแต่เดือนสิงหาคมและจะมีปริมาณน้ำมากที่สุดในเดือนตุลาคม จากการตรวจวัดปริมาณน้ำท่าสะสมในแม่น้ำปิงที่สถานี P1 สะพานนวรัฐ พบว่า น้ำท่าสะสม ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน อยู่ที่ 519.877 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 2.81 สำหรับ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 246.67 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 6.60 ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถใช้การได้ 222.07 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 42.06 ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถรองรับปริมาตรน้ำได้อีก 281.95 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 53.40 ของความจุที่ระดับเก็บกัก ด้านปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง มีปริมาณน้ำ 39.48 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 45.55 ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถใช้การได้ 34.15 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 39.40 ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถรองรับปริมาตรน้ำได้อีก 47.18 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 54.45
และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางกับปี 2555 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณน้ำในอ่างในปี 2556 มีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 30.47 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 4.96 ของความจุที่ระดับเก็บกัก สถานการณ์การปลูกพืชฤดูฝน 2556 ในเขตชลประทาน แผนการปลูกพืชทั้งจังหวัด 338,528 ไร่ แยกเป็นข้าว 21,985 ไร่ พืชไร่-พืชผัก 14,677 ไร่และไม้ผลและพืชอื่นๆ 101,866 ไร่ ผลการปลูกพืชทั้งจังหวัดปัจจุบัน 339,792 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 100.373 ของแผน แยกเป็นข้าว 224,111ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.96 พืชไร่-พืชผัก 12,242 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.41 และไม้ผลและพืชอื่นๆ 103,430 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.45
 
27 กันยายน 2556 , 17:50 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่