รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันชายแดนและการสกัดกั้นและปราบปราบยาเสพติดตามแนวชายแดน

  
     กองกําลังผาเมือง รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันชายแดนและการสกัดกั้นและปราบปราบยาเสพติดตามแนวชายแดน ปีงบประมาณ 2556 มีผลการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 143 ครั้ง
พันเอกชัยณรงค์ แก้วกล้า ผู้แทนกองกําลังผาเมือง รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันชายแดนและการสกัดกั้นและปราบปราบยาเสพติดตามแนวชายแดน มีการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับทหารประเทศเพื่อนบ้าน ในห้วงเดือนกันยายน 2556 มีการปฏิบัติ จํานวน 1 ครั้ง ณ บริเวณจุดประสานสัมพันธ์ ฐานฯ อินทรีย์ ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อหารือกันในเรื่องทั่วไป สรุปการปฏิบัติรอบปีงบประมาณ 2556มีการพัฒนาพบปะสัมพันธ์กับทหารประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จํานวนทั้งสิ้น 33 ครั้ง การสกัดกั้นและปราบปราบยาเสพติดตามแนวชายแดน ในห้วงเดือนกันยายน 2556 ปฏิบัติ จํานวน 3 ครั้ง จับผู้ต้องหาได้ 5 คน ยึดยาบ้าได้ 6,017 เม็ด เฮโรอีน 26 กรัม สรุปผลการจับกุมยาเสพติด สถิติการจับกุมในรอบ 1 ปี (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการปฏิบัติ จํานวน 143 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ จํานวน 192 คน ยึดยาบ้าได้ จำนวน 635,195 เม็ด
การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในห้วงเดือนกันยายน 2556 มีการปฏิบัติ จํานวน 1 ครั้ง คือ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เชื่อมสัมพันธไมตรี ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างวิหารหลวง วัดหม่วยต่อ เมืองต่วน สหภาพเมียนมาร์ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องทาง กิ่วผาอก ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,800 คน สรุปในห้วงปีงบประมาณ 2556 มีการดําเนินการตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน จํานวน 5 ครั้ง
สรุปผลการปฏิบัติในรอบปีงบประมาณ 2556 (พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ แผนงานป้องกันชายแดน ทําการฝึกอบรมจํานวน 6 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 18 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 720 คน แผนงานรักษาความมั่นคงภายใน จัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมใน 5 หมู่บ้านๆ ละ 2 ครั้ง รวม 100 ครั้ง ทําการฝึกอบรมจํานวน 4 หลักสูตร รวม 76 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 2,790 คน สายงานด้านยาเสพติด ดําเนินการส่งเสริมอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 13 โครงการ ใน 13 หมู่บ้าน และทําการฝึกอบรมจํานวน 2 หลักสูตร ๆ ละ 1 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 150 คน และการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความมั่นนคงในพื้นที่ จํานวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย การฝึกอบรมตามโครงการปลูกจิตสํานึกความเป็นไทย ณ บ.เปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง ผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 80 คน และการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาผู้นําชุมชนเข้มข็ง ณ บ.เมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 70 คน
 
27 กันยายน 2556 , 17:52 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่