ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานรวมพลคนบริโภคอาหารปลอดภัย

  
     ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานรวมพลคนบริโภคอาหารปลอดภัย เพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะด้านอาหารปลอดภัยจากภาคประชาชนสู่การกำหนดนโยบายของจังหวัด
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลคนบริโภคอาหารปลอดภัย ผลักดันนโยบายสาธารณะด้านอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย โครงการจริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ ท่ามกลางผู้สนใจร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเป็นเวทีสำหรับแม่บ้าน ผู้เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยทุกชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยในชุมชน หาแนวร่วมผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคและเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม และเพื่อยื่นข้อกำหนด ข้อเสนอของผู้บริโภคอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะควบคุมดูและและคุ้มครองผู้บริโภค ที่สามารถผลักดันและกำหนดนโยบายเพื่อภาคประชาชน หรือผู้บริโภคอาหารปลอดภัยได้ทั้งในด้านสารเคมีตกค้างในอาหารและการปนเปื้อนเชื้อโรคจากการผลิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนความเป็นธรรมในด้านราคาของสินค้าที่มีคุณภาพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย คร่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมาก ทั้งโรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ การรวมกลุ่มกันของประชาชนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ต้องการบริโภคอาหารปลอดภัย นอกจากรับผิดชอบต่อตนเองและคนในครอบครัวแล้วยังช่วยกระตุ้นกระแสสังคมสู่การบริโภคที่ปลอดภัยอีกด้วย
ในการนี้นางพัชรี กำลูนเวสารัช ประธานชมรมแม่บ้านเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนยื่นข้อเสนอของชมรมผู้บริโภคอาหารปลอดภัยเชียงใหม่ ต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายสาธารณะด้านอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อเรียกร้อง 13 ข้อ
 
29 กันยายน 2556 , 18:56 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่