10 ชุมชนนำร่องในจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม เป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นนำไปปฏิบัติตาม

  
     10 ชุมชนนำร่องในจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม เป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นนำไปปฏิบัติตามเพื่อความสุข สมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเลขานุการของกลุ่มภารกิจสังคม เป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการ ในปี 2554 มีพื้นที่นำร่อง 6 พื้นที่ ได้แก่ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ค้นหาสภาพปัญหาและศักยภาพในพื้นที่จากข้อมูลและเวทีประชาคม การออกแบบกิจกรรมและโครงการเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสังคมน่าอยู่ในพื้นที่ ทุกกระบวนการเกิดจากความร่วมมือจากคนในชุมชนอย่างแท้จริง จนสามารถสร้างความพึงพอใจ ความสุข และความสมานฉันท์ให้แก่คนในชุมชนนำร่องได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2555 ได้เพิ่มพื้นที่นำร่องอีก 4 พื้นที่ประกอบด้วย ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว และตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง รวมเป็น 10 พื้นที่ ในปี 2556 ได้ดำเนินการต่อ เน้นพื้นที่เดิมทั้ง 10 พื้นที่ ในการจัดกิจกรรม ถอดบทเรียนและบริหารจัดการองค์ความรู้อันเป็นต้นแบบที่ดีจากโครงการ เพื่อถ่ายทอดให้แก่พื้นที่ตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่มีความสนใจจะขับเคลื่อนชุมชนของตนเองตามแนวทางขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม
นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดนิทรรศการ ผลงาน ความสำเร็จของหมู่บ้าน ชุมชนที่ขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่และเป็นต้นแบบสำหรับให้ที่อื่นได้ปฏิบัติตาม โดยชุมชนเหล่านั้นจะต้องให้ความสำคัญกับคนทุกช่วงอายุ คนสูงอายุไม่ถูกทอดทิ้ง ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลานและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ขณะที่เด็ก ๆ ก็ได้เรียนรู้ ผูกพัน รักถิ่นฐาน
 
30 กันยายน 2556 , 16:44 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่