พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อวีซ่าให้นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว

  
     หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และกงสุลประเทศต่าง ๆ ลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อวีซ่าให้นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการผลักดันการต่อวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว โครงการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลต่างประเทศอีกหลายประเทศร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพของการเป็นเมืองน่าอยู่ มีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ล้านนา การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี อากาศดี ภูมิประเทศสวยงาม การคมนาคมสะดวก มีสนามบินใหญ่อันดับสามของประเทศรองจากสุวรรณภูมิและดอนเมือง เชียงใหม่จึงกลายเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือน รวมทั้งกลุ่มพำนักระยะยาวด้วย โดยเชียงใหม่อยู่ในอันดับแรกในใจ(Top of Mind) ของนักท่องเที่ยวในทวีปเอเชีย ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5 หมื่นบาทต่อคนต่อเดือน ทำให้เชียงใหม่มีรายได้หมุนเวียนจากคนกลุ่มนี้ 6 พันล้านบาทต่อปี และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าปีละหมื่นล้านบาทในอนาคต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินโครงการต่อวีซ่าให้นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการเพิ่มระยะเวลาพำนักให้มากขึ้น โดยคนต่างด้าวเหล่านั้นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
นายคุนิทาดะ โชจิ ประธานชมรมชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ชาวญี่ปุ่นเลือกที่จะใช้ชีวิตบั้นปลายที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากอากาศไม่แปรปรวน วัฒนธรรม ผู้คนอัธยาศัยดี หากขยายระยะเวลาให้พำนักได้ยาวขึ้นก็ดีมาก เพราะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคนเยอะมาก ผู้สูงอายุต้องไปเดินเอกสารทั้งวัน ลำบาก อยากให้มีการยกเลิกที่ต้องแจ้งต่อเวลาทุก 90 วัน โดยขอให้ขยายเวลาให้นานกว่านี้ และกรณีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าและออกราชอาณาจักร เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับคนสูงอายุอย่างมาก อยากให้มีการทำระบบการ์ดที่ใช้ตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร์แทนการไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้เวลานาน
โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน จะเป็นวันนำส่งพาสปอร์ตและเอกสาร วันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเป็นวันรับคืนพาสปอร์ต สถานที่ให้บริการที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เลขที่ 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 05324-1404-5 เวลา 13.30-16.30 น.
 
30 กันยายน 2556 , 19:43 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่