เปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เมืองลวงข่วงไทลื้อบ้านลวงเหนือ

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เมืองลวงข่วงไทลื้อบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้ร่วมเปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เมืองลวงข่วงไทลื้อบ้านลวงเหนือ ณ บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินโครงการตามที่กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 2 กิจกรรมหลัก เป็นเงินกว่า 6 ล้าน 2 แสนบาท คือ เป็นงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เมืองลวงข่วงไทลื้อบ้านหลวงเหนือ กว่า 7 แสน 3 หมื่นบาท เพื่อดำเนินงานใน 5 กิจกรรมหลัก 28 กิจกรรมย่อย เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อและผลิตภัณฑ์ OTOP ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอดอยสะเก็ด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การศึกษา การท่องเที่ยว การศึกษาวิถีชีวิต และมีวัฒนธรรมล้านนาที่น่าสนใจ ซึ่งการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อระดมศักยภาพ ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย การเปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เมืองลวงข่วงไทลื้อบ้านลวงเหนือ จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เห็นภาพการบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อที่สืบทอดมายาวนาน ผสมผสานกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน ตำบล มาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง ได้
 
2 ตุลาคม 2556 , 17:39 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่