พิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิม่า

  
     สมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิม่า ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เป็นเงินกว่า 220,000 บาท
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 9 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา แก่นักเรียนหญิงในภาคเหนือ เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่ธุรกิจอันไม่พึงประสงค์ จึงได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงที่มีฐานะยากจน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการมอบต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 แล้ว
ในปีการศึกษา 2556 จะมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ระดับชั้นละ 20 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 21 ทุน รวม 61 ทุน ทุนละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 213,500 บาท และทุนการศึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ตัณฑกิตติ สมทบอีก 3 ทุน ทุนละ 3,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224,000 บาท ซึ่งได้จัดพิธีมอบทุน ณ อาคารพุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ทั้งนี้ ผู้จัดสรรทุนไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด เพียงแค่ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยฝากให้ครูฝ่ายแนะแนวช่วยกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของเด็ก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้ทางโรงเรียนได้รายงานการเรียนของนักเรียนทุน เขียนเป็นจดหมายขอบคุณเจ้าของทุน เพื่อรายงานให้สภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และเจ้าของทุนในประเทศญี่ปุ่นทราบต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดพะเยาและเชียงราย อีกจังหวัดละ60 ทุน จังหวัด แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 6 ทุน รวมทั้งสิ้น 211 ทุน เป็นเงิน 738,500 บาท
 
3 ตุลาคม 2556 , 12:49 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่