กิจกรรมวันรวมพลเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลน่าอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

  
     กิจกรรมวันรวมพลเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลน่าอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 61 แห่งร่วมเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.จัดกิจกรรมวันรวมพลังเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลน่าอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งการเสวนาทางวิชาการ การออกร้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมเป็นเครือข่าย เป็นต้น
นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการสรุปบทเรียนโครงการชุมชนตำบลน่าอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยเชิญท้องถิ่นต่าง ๆ มาร่วม 61 แห่ง เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุกแห่งรู้วิธีคิด ให้เข้ากับภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ ภายใต้บริบทของท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดอนาคตชุมชน ภายใต้ความมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยได้มีการพิมพ์สรุปบทเรียนแจกจ่ายแก่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมงานเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของตน
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นพื้นที่หลักในการเป็นแม่แบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และการพัฒนา มีเครือข่าย 61 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มาร่วมศึกษา ขณะที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 100 แห่งทั่วประเทศมาศึกษาดูงาน ล่าสุดได้ขยายเครือข่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดละแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
 
3 ตุลาคม 2556 , 19:03 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่