คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้สมัครมากถึง 7 คน บรรยากาศการแข่งขันส่อแววรุนแรง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมกบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่สนใจของประชาชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ขอให้ผู้สมัคร ปฏิบัติตามครรลองประชาธิปไตย ไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยขอให้ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ในการหาเสียงที่ควรปฏิบัติ ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะทำงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เข้าข้างผู้สมัครรายใด ตรวจสอบได้ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 นี้ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิลงรับเลือกตั้งได้ตามมาตรา 49
สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่มีทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร จากกลุ่มเพื่อเชียงใหม่ หมายเลข 2 นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 3 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม หมายเลข 4 นายพรชัย จิตรนวเสถียร กลุ่มอานันทภูมิ หมายเลข 5 นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 6 นายนนท์ หิรัญเชรษฐ์ และหมายเลข 7 นางสาวแก้มหอมภูแก้ว สวนแก้ว โดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้ามีไปใช้สิทธิอย่างน้อยร้อยละ 60 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด 108,449 คน โดยคาดการณ์ว่าจะมีการแข่งขันรุนแรง
 
3 ตุลาคม 2556 , 19:04 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่