โครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยกำหนดจุดเน้นของแผนใน 7 ด้าน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบนโยบายโครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่ การลดปัญหาพื้นที่ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง การปราบปราม ยึดทรัพย์ เป้าหมายสูงสุด คือ การลดปัญหายาเสพติด จนไม่ส่งผลกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยเฉพาะการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และการปราบปรามยึดทรัพย์ที่ดำเนินการได้มากเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้อันดับผลการดำเนินงาน(Rating) ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นการกำหนดจุดเน้นของแผนปฏิบัติการ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จากปี 2556 การดำเนินงานแบบล่างขึ้นบน บูรณาการแผนและงบประมาณจากทุกแหล่ง การควบคุมปัญหาในหมู่บ้าน ชุมชนที่มีระดับปัญหารุนแรงเป็นการเร่งด่วน เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหา ลดความต้องการตามความเหมาะสมอย่างครบวงจร วางระบบติดตามช่วยเหลือดูแลในระยะ 1 ปี การป้องกันเชิงรุกเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายแบบ mobile team การปราบปรามทำลายโครงสร้างการค้าและวงจรการเงิน โดยจัดกำลังปฏิบัติการแบบหน่วยเฉพาะกิจ และการใช้มาตรการใหม่ๆ เพื่อลดปริมาณผู้เสพยาเสพติด เช่น การเบี่ยงเบนคดี นำผู้เสพเข้าสู่ระบบสมัครใจ เป็นการลดปัญหาการการล้นของระบบบังคับบำบัด
 
4 ตุลาคม 2556 , 15:12 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่