ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและท้องถิ่น ร่วมจัดกิจรรมรณรงค์ วันล้างมือโลก

  
     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและท้องถิ่น ร่วมจัดกิจรรมรณรงค์ วันล้างมือโลก เพื่อให้ประชาชนใส่ใจล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน ปลูกฝังการสร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างพฤติกรรมการล้างมือให้เป็นวัฒนธรรมไทย
นายแพทย์ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรคติดต่อหลายชนิดเกิดขึ้นใหม่ ทำให้ประชาชนทั่วโลก เกิดความตื่นตัวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคมากขึ้น โรคติดต่อหลายโรคมีมือเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค โรคพยาธิ โรคตับอักเสบชนิด เอ ที่เกิดจากมือปนเปื้อนเชื้อเหล่านั้นแล้วหยิบจับอาหารรับประทาน โรคที่ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงจากการที่มือไปสัมผัสแผล ฝี หนอง แล้วมาสัมผัสกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น โรคตาแดง โรคเริม แผลอักเสบที่ผิวหนัง และการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ ที่นอกจากจะติดต่อผ่านการหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไป ยังสามารถติดต่อได้จากการที่มือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้หรือสิ่งคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เลือดของผู้ป่วย เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค โรคหัด โดยเฉพาะโรคที่ติดต่อรุนแรง คือ โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ การล้างมือด้วยน้ำกับสบู่อย่างถูกวิธีจะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วง ได้ถึงร้อยละ 50 และจากโรคปอดบวมได้ประมาณร้อยละ 25 ดังนั้น ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ทางศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จึงเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและท้องถิ่น ร่วมจัดกิจรรมรณรงค์ วันล้างมือโลก (Global Handwashint Day) ให้ประชาชนหันมาใส่ใจล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน ทุกครั้งก่อนและหลังทำกิจกรรมต่างๆ ปลูกฝังการสร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างพฤติกรรมการล้างมือให้เป็นวัฒนธรรมไทย
 
6 ตุลาคม 2556 , 10:54 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่