ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นการทำงานเป็นทีม

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นการทำงานเป็นทีม พัฒนาทั้งในเขตเมืองและชนบท ควบคู่กันไป พร้อมนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาใช้ในการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระบบ F.M. 93.25 MHz. ช่วงเวลา 09.00-10.00 น. ซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ครั้งนี้ มีนางสาวมัณฑนา อาษากิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ ถือเป็นการออกรายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ครั้งแรก ภายหลังมารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดใหญ่ รองจากกรุงเทพมหานคร มีความเจริญรวดเร็ว และมีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่ในเขตเมืองและชนบท กล่าวคือ ในเขตเมืองมีความเจริญเติบโตด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว แต่ในชนบทประชาชนยังยากจน ซึ่งต้องเร่งแก้ไขโดยการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน อีกทั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีปัญหาอีกมาก เช่น ปัญหายาเสพติด หมอกควัน และปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย เข้าสู่การพัฒนา และแก้ไขปัญหาในทุกมิติ เน้นสานต่อนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนก่อน สำหรับตน เน้นการทำงานเป็นหลัก รวดเร็ว มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการเปิดโทรศัพท์มือถือ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทันท่วงที ในอนาคตจะจัดประชุมวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์กับอำเภอต่างๆ เพื่อรับทราบปัญหาอย่างทันท่วงที เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารให้รวดเร็ว โดยประชาชนหากมีปัญหา สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยตรงที่หมายเลข 08 9203 0408
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า จากนี้ จะสนับสนุน วัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองให้มากขึ้น เน้นการทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่องคู่แฝดมหัศจรรย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานคู่กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและนายอำเภอทำงานคู่กับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ทุกปัญหาจะต้องหมดไปจากจังหวัดเชียงใหม่ และต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ในการแจ้งเบาะแสและแจ้งข่าวต่างๆ
 
6 ตุลาคม 2556 , 14:00 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่